U overweegt een klacht in te dienen?


Een klacht indienen is een zwaar middel. Neem daarom de tijd om de informatie op deze website te lezen. Een tuchtrechtelijke klacht is een van de zwaarste middelen die kan worden ingezet tegen een hulpverlener. Niet alle klachten horen daarom hier thuis.

Een gesprek met de therapeut
Vaak is een gesprek een prima basis om tot elkaar te komen. Onduidelijkheden kunnen worden weggenomen, zaken kunnen worden uitgelegd. Belangrijk is wel dat beide partijen open staan voor het gesprek en, nog veel belangrijker, open staan voor elkaars argumenten.


Klacht via de Wkkgz bij de beroepsorganisatie

Sinds de invoering van de Wkkgz is de klachtenfunctionaris verplicht. Alle bij ons aangesloten beroepsorganisaties voldoen aan deze verplichting. Als de therapeut is aangesloten bij de NWP dan kunt uw klacht rechtstreeks bij de klachtenfunctionaris indienen. Indien de therapeut bij de NFG is dan kun u naar de camcoop stappen

De Wkkgz-procedure bestaat uit ruwweg twee fases. In de eerste fase krijgt u te maken met een klachtenfunctionaris die samen met u en de therapeut naar een oplossing probeert te werken. Lukt dat niet dan kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie. Deze zal vervolgens een bindende uitspraak doen. Een klacht volgens de Wkkgz kan over een brede waaier aan onderwerpen gaan. In het volgende document leest u meer over het indienen van een
klacht bij de Camcoop.

Klacht bij de NNTCC

Bij het tuchtcollege kunt u alleen klagen over situaties die onder de tuchtnormen(beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen. Elk van de aangesloten beroepsorganisaties beschikt over een beroepscode c.q. profiel. Uiteraard wordt er ook naar omliggende stukken gekeken zoals het huishoudelijk reglement van beroepsorganisatie - indien noodzakelijk.

Klacht bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Voor hele ernstige klachten, bijvoorbeeld het te laat of verkeerd inschatten van uw problematiek kunt u ook naar het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Let wel dat deze alleen over BIG-geregistreerden beroepsbeoefenaars gaat.

Klacht bij Inspectie voor de Gezondheidszorg

Een andere mogelijkheid is om een klacht in te dienen bij het IGZ. De inspectie Gezondheidszorg is geen tuchtcollege en doet daarom geen uitspraken. Wel houdt zij toezicht op de gezondheidszorg en heeft vanuit de Overheid bevoegdheden om - indien nodig - handelend op te treden.

De Rechter
Uiteraard kunt u uw zaak ook voorleggen aan de rechter. U dient daarvoor contact op te nemen met een advocaat die u kan bijstaan en met u kan inschatten of dit de juiste weg is. Let wel dat een rechtbank uiterst terughoudend is in zaken waarin al eerder bij een andere instantie is geklaagd.